Pagina's

maandag 10 december 2012

Rondleiding Prix de Rome met de Blikopeners van het Stedelijk Museum 10 oktober 2012


Rondleiding Prix de Rome  met de Blikopeners van het Stedelijk Museum 10 oktober 2012

Lange tijd fungeerde  het gebouw van de Rijksacademie aan de Sarphatistraat als kazerne voor de cavalerie. Het pand was zó kolossaal dat alleen al op de begane grond zo'n 200 paarden konden worden gehuisvest. Achter de façade van het gebouw bevindt zich dan ook een enorm complex met technische werkplaatsen, ateliers, kunstenaarsdocumentatie,  een bibliotheek en kunstcollecties. Dat dit zo is weet niet iedereen. Daarom opent de Rijksacademie bij bijzondere gelegenheden zijn deuren en worden er rondleidingen georganiseerd.

Zo'n speciale gelegenheid diende zich aan op 10 oktober 2012.  Op die dag werd in een persbericht bekend gemaakt dat de organisatie van de Prix de Rome vanaf 1 januari 2013 wordt overgedragen aan het Mondriaan Fonds. Hiermee komt een eind aan een lange periode van samenwerking tussen de Rijksacademie en de Prix de Rome.  Het afscheid van de traditionele huisvesting van deze prijs was een mooi moment om terug te blikken op de geschiedenis van de Prix de Rome.  Een week lang werd een aantal  rondleidingen door het gebouw van de  Rijksacademie georganiseerd. Zo ook voor een groep jonge Blikopeners van het Stedelijk Museum.

In de hal van de Rijksacademie werd de groep opgewacht. Er werd verteld dat Koning Lodewijk XIV in 1666 de Prix de Rome instelde. De winnaar van deze prijs ontving een stipendium waarmee de kunstenaar gedurende vier jaar aan de ‘Académie de France’  in Rome kon werken. Tijdens de Franse Bezetting voerde koning Lodewijk Napoleon in 1808 de Prix de Rome ook in Nederland in.

Vanaf 1870 werd de Prix de Rome georganiseerd door de Rijksacademie en dit was ook de plek waar tot voor kort de deelnemende kunstenaars gedurende drie maanden aan hun inzending voor deze kunstprijs konden werken. Doordat de Rijksacademie is uitgerust met een veeltal technische werkplaatsen biedt het de mogelijkheid te experimenteren met ieder denkbaar materiaal en alle mogelijke technieken. Gedurende anderhalf uur was er gelegenheid om de werkplaatsen te bezoeken.

De rondleiding ging van start in het collectie depot. Er werd verteld dat de aan de Prix de Rome deelnemende kunstenaars in vroegere tijden een vastgestelde opdracht kregen die in één week moest worden voltooid. De klassieke vorming uit die tijd is nog te zien aan de collectie kopergravures en tekeningen die hier zijn ondergebracht. Gertjan Forrer van de afdeling grafiek gaf enthousiast uitleg over grafische technieken en liet de Blikopeners om beurten met een vergrootglas naar de gravures kijken. 


De Blikopeners kijken met een vergrootglas naar grafiek in collectie depot          
Belangstelling voor  de proefversie van Ryan Gander


De volgende plek die werd bezocht was de houtwerkplaats waar het een lawaai van de jewelste was. Dit kwam door alle zaag- en schuurmachines waarmee werd gewerkt. Het was een beetje moeilijk om de uitleg over de werkplaats goed te verstaan. In ieder geval werd met grote aandacht een beroemd zebrahouten schaakspel van Ryan Gander bekeken. Dit was een goed moment om uit leggen wat Conceptual Art is.

In het beelden depot waar de rondleidig werd vervolgd, wordt een bijzondere collectie van beelden van winnaars van de Prix de Rome bewaard. Onder andere kon hier een gipsafgietsel van het werk van Wessel Couzijn bezichtigd worden. Hij won met het origineel hiervan in 1936 een gouden medaille.

Hierna volgende een bezoek aan de keramiekwerkplaats. Pieter Kemink, die hier de scepter zwaait, liet zo langs zijn neus weg vallen dat er 'iets' van Ai Wei Wei in de oven stond. Dat maakte wel indruk. Wat ook indruk maakte was een maquette van  Anouk Vogel & Johan Selbing dat speciaal voor de gelegenheid werd tentoongesteld. De vele boompjes in deze maquette zijn allemaal van keramiek.  De in deze werkplaats aanwezige 3D printer werd met eveneens met veel belangstelling bekeken en bijzonder 'cool' gevonden. 

Maquette Anouk Vogel & Johan Selbing  
Arend Nijkamp legt verfsoorten uit
Als laatste werd het verf laboratorium bezocht waar Arend Nijkamp met veel kennis van zaken uitleg gaf over allerlei soorten verf en harsen. Zo vertelde hij over een aantal nieuwe milieuvriendelijke methodes om hars te maken uit maïs en aardappelen.

Daarmee kwam er een eind aan de rondleiding. De Blikopeners zelf vonden een leuke en interessante middag.    

Tekst: Anja Marbus
Foto's: Jordi Huisman 
Guided tour 'Prix de Rome' and 'Blikopeners' Stedelijk Museum 10 October 2012


Guided tour 'Prix de Rome' and 'Blikopeners' Stedelijk Museum 10 October 2012

For many years the building of  'De Rijksacademie'  at the Sarphatistraat served as barracks for the cavalry. The building was so enormous that on the ground floor alone approximately 200 horses could be stabled. The building's facade hides a huge block containing technical workshops, studios, artists' documentation, a library and art collections. Since only very few people know about it 'De Rijksacademie' opens its doors and organizes guided tours on special occasions.

On such a special occasion presented itself on 10 October 2012. On that day a press release was issued which announced that as of 1 January 2013 the organization of the Prix de Rome will be transferred to the Mondriaan Fund. This concludes a long period of cooperation between 'De Rijksacademie' and the Prix de Rome. Saying farewell to the long standing accommodation of the price was a good opportunity for looking back on the history of the Prix de Rome. For a  week, tours of the building of  'De Rijksacademie'  were held. One of those tours was given to a group of young Blikopeners of the Stedelijk Museum.

The group was welcomed in the Rijksacademie's great hall and  A brief overview of the history of the Prix de Rome was given. King Louis XIV instituted it in 1666. The recipient of this award received a stipend which enabled the artist to work  for four years at the 'Académie de France' in Rome. In 1808, during the French occupation of the Netherlands King Louis Napoleon introduced the Prix de Rome in the Netherlands.

Starting in  1870, the Prix de Rome was awarded by 'De Rijksacademie' and until recently this was also the place where the participating artists could  work for three months on their submission for this art prize.  Because 'De Rijksacademie'  possesses a large number of technical workrooms it can offer the artists the opportunity to experiment with every conceivable material and all possible techniques. During the tour there was ample opportunity to have a good look at the workrooms.

The tour started in the collection depot. It was explained that in earlier times the artists that were participating in the Prix de Rome contest had to complete a prescribed commission within a week. The classical education from that time can still be seen in the engravings and drawings collection which is retained here. Gertjan Forrer of the graphics department explained with great enthusiasm the graphic techniques that were used and allowed the group members  to inspect the carvings with a magnifying glass.

The Blikopeners inspect the graph collection with a magnifying glass      
Interest in the trial version of Ryan Gander's work of art

The next place that was visited was the wood shop where the group was received with an enormous amount of noise. This noise was caused by a great number of running  sawing and sanding machines and therefore it was not easy to follow the explanation about the  workshop. One of the exhibits on display which drew much attention was the famous zebra wood chess game of Ryan Gander. This was a good opportunity to explain the meaning of Conceptual Art.

Next the tour visited the sculpture depot which houses an extraordinary collection of sculptures of recipients of the Prix de Rome. One of the works of art that could be viewed here was a plaster cast of a creation of Wessel Couzijn. The original thereof brought him  a gold medal as a reward in 1936.

Then followed a visit to the pottery workshop. Pieter Kemink, who is the chief of this department, casually mentioned that there was 'something' of Ai Wei Wei in the oven. Of course that made quite an impression. Also impressive was a scale model of Anouk Vogel and Johan Selbing that was especially exhibited for the occasion. There were many trees in this model, all of them made of ceramics. The 3D printer that was present in this workshop was also viewed with great interest and deemed 'very cool'.


Arend Nijkamp explains about  different kinds of paint 
Maquette Anouk Vogel and Johan Selbing                                                        

       

The last visit concerned the paint laboratory where Arend Nijkamp gave a very knowledgeable explanation about many different kinds of paints and resins. He explained about some new environmentally friendly methods to make resin from corn and potatoes.


This concluded the tour. The Blikopeners themselves very much enjoyed the interesting afternoon and thought it was fun. 

Text: Anja Marbus
Photos: Jordi Huisman